Opbrengstverantwoording

Opbrengstverantwoording – de aanleiding

Binnen de jeugdzorg heeft een verschuiving plaatsgevonden met betrekking tot de financiering c.q. opbrengstverantwoording. Als gevolg van de veranderingen in financiering en de krimpende markt zijn veel instellingen genoopt een reorganisatie door te voeren.

De uitdaging

Deze veranderingen vragen om aanpassing van de processen en in het bijzonder de aanpassing binnen het proces van de opbrengstverantwoording. Hierbij zit de complexiteit in de inconsistentie tussen werkwijze van gemeenten. Wat het declaratie/facturatie proces op detail erg complex maakt.

De aanpak

Hiervoor is voor zowel de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) als de Jeugdwet (JW) onderzocht welke productie reeds gedeclareerd of gefactureerd is aan zorgkantoren of gemeenten. Aanvullend is de overige productie gedeclareerd of gefactureerd.

Aanvullend hierop worden de processen geherdefinieerd en geborgd om beter aan te sluiten op de bestaande complexiteit. Zodoende er weer volledig, juist en tijdig gedeclareerd/gefactureerd kan worden. En wordt de Interne Controle (IC) hierop ingericht.

De Man Interim vervult de rol van projectmanager.

De doelstelling

De projectdoelen zijn tweeledig:

  1. Factureren van de productie, zodoende deze volledig, juist, tijdig en rechtmatig verantwoord wordt.
  2. Borgen van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van het administratieve proces “Van aanmelding cliënt tot factureren en innen van opbrengsten” en regie op dit proces.

Het resultaat

Betreft onderhanden werk.

Meer weten?

Neem contact op met Bart de Man, De Man Interim.
Bart is telefonisch bereikbaar op 06-50 454 801, per e-mail op bart@dmi.nu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email